مجید ایرانی

بنیانگذار / مدیرعامل

امیرعلی

سهامدار
توسعه

رها جمالی

بنیانگذار / مدیرعامل
تیم پشتیبانی

رباب اسدی

احد اسدی

سحر موسوی

علی جمالی

شرکت ما

فهرست